UBND tỉnh làm việc về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030