Thành phố Yên Bái tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng