Yên Bái xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh - Bài 1: Nông nghiệp là nền tảng, trụ đỡ tạo đà phát triển bền vững