Yên Bái xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh - Bài 2: Cơ cấu lại nông nghiệp