Yên Bái có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút nhà đầu tư nước ngoài