Công ty Điện lực Yên Bái đạt tổng công suất tiết giảm 94,8 MW trong năm 2023