Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái khen thưởng 21 đơn vị phối hợp xuất sắc ngoài ngành