Xã Đại Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu