Công ty Điện lực Yên Bái tăng tổng sản lượng điện thương phẩm 8,81% so với cùng kỳ