Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 4,8%