Quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 6.000 tỉ đồng năm 2024