Yên Bái nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn