Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu sản lượng điện thương phẩm 1.280 triệu kWh