Yên Bái đã tiết kiệm 21,222 triệu kWh điện năm 2023