Doanh nghiệp Yên Bái điều chỉnh phụ tải để tiết kiệm điện