Thân thiện với môi trường để nâng cao vị thế cạnh tranh