Yên Bái: Gần 800 tấn muối dự trữ phòng chống bão lũ