Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái: Doanh thu bằng 126% so với cùng kỳ năm 2007