Yên Bái: Tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp tăng 8,2%