Yên Bái: Nhiều giải pháp tăng giá trị sản xuất công nghiệp