Công ty cổ phần chè Liên Sơn: Những bước tiến sau cổ phần hoá