Đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2008