Yên Bái: Thả gần 13.000 kg cá bổ sung cho nguồn lợi thủy sản