Sản xuất công nghiệp Yên Bái: Đẩy mạnh sản xuất hoàn thành kế hoạch năm