Yên Bái: Tăng cường công tác quản lý thị trường cuối năm