Sản xuất nông - lâm nghiệp 2008: Khó khăn chồng chất