Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm