Yên Bái: Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông