Lễ thông cầu Sơn Lương và chặn dòng công trình Thuỷ điện Văn Chấn