Đồng chí Hoàng Xuân Lộc kiểm tra tình hình nuôi cá tầm tại hồ Thác Bà