Yên Bái: Trên 50 tấn hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung