Yên Bái: Người dân cần bình tĩnh, không nên tích trữ hàng hóa