Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”