Yên Bái tăng gần 1.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện