Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử K9