Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái kết nạp mới trên 100 hội viên