Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp tại Yên Bái