Yên Bái: Đã sẵn sàng cho Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I