Yên Bái: Bí thư chi bộ 9X người Mông "chân đi, miệng nói, tay làm"