Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số