Chuẩn bị những đồ dùng gì nếu bão kéo đến khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp?