Giải pháp nào cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái?