Thành phố Yên Bái hứa hẹn hấp dẫn các tuyến phố đi bộ