Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc Dao xã Tân Phượng