Yên Bái là 1 trong 5 tỉnh tai nạn giao thông giảm trên 30% cả 3 tiêu chí