Mù Cang Chải: Nhiều công trình, phần việc hướng về Đại hội