Chiến thắng sông Thao, Chiến thắng Điện Biên Phủ - những hiện vật còn lưu giữ