Yên Bái: Dịch vụ xã hội hoạt động trở lại cùng quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19