Bộ Y tế hướng dẫn những điểm mới trong thực hiện xét nghiệm khi thích ứng an toàn với dịch