Yên Bái: Trên 200 học viên được tập huấn kỹ năng an toàn thông tin trên không gian mạng